ขอแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบว่ากิจกรรมการจัดทริปท่องเที่ยวของ บริษัท SURIN HOLIDAYS TOUR & RENTALS Co. , Ltd. ปิดให้บริการในขณะนี้ เราได้ส่งคืนใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ 54/0049 ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วและเรามุ่งมั่นที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาต

We inform the visitors of the site that the activity of organizing tourist trips of the company SURIN HOLIDAYS TOUR & RENTALS Co., Ltd. is currently closed. We have returned our tourist license number 54/0049 to the Tourist Authority Of Thailand and we are committed not to carry out tourist activities without a license.

Nous informons les visiteurs du site que l’activité d’organisation de voyages touristiques de la société SURIN HOLIDAYS TOUR & RENTALS Co.,Ltd est actuellement fermée.

Nous avons rendu notre licence touristique numéro 54/0049 à la Tourist Autority Of Thailand et nous nous engageons à ne pas exercer d’activités touristiques sans license.

SURIN HOLIDAYS TOUR & RENTALS Co.,Ltd  Tel 66(0)956010495  Licence Touristique No : 54/00049

Police d'assurance BANGKOK INSURANCE No : 519-46017-1